REGULAMIN KONKURSOWEJ SESJI CASE REPORTS KONFERENCJI NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA W CHIRURGII

 1. Autorami prac biorących udział w Sesji Konkursowej mogą być wyłącznie studenci kierunków medycznych oraz lekarze-stażyści.
 2. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć zagadnień związanych z chirurgią.
 3. Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie abstraktu drogą elektroniczną na adres konferencjachirurgii@gmail.com najpóźniej do dnia 15.02.2019 (godz. 23:59).
 4. Przy nadsyłaniu abstraktów należy podać następujące informacje: tytuł pracy, autorzy, autor prezentujący, opiekun merytoryczny pracy, afiliacja (klinika, uczelnia).
 5. Abstrakt case report musi składać się z 3 części: wstęp, opis przypadku, wnioski. Abstrakt nie może zawierać tabel, wykresów oraz zdjęć. Tekst abstraktu musi być napisany w języku polskim i nie może przekraczać 300 słów (nie licząc tytułu pracy oraz słów: wstęp, opis przypadku, wnioski). Plik należy nadesłać w formacie *.doc lub *.docx.
 6. Każdy Uczestnik może zgłosić 1 pracę.
 7. Dopuszczalna liczba autorów jednej pracy to max. 3 osoby.
 8. Zgłoszone prace są oceniane Jury Sesji Konkursowej. Autorzy zgłoszonych abstraktów zostaną powiadomieni mailowo o wynikach kwalifikacji najpóźniej do dnia 01.03.2019 (godz. 23:59). Wyniki kwalifikacji są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
 9. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu nadsyłania prac, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez odpowiednie ogłoszenie na stronie internetowej Konferencji.
 10. Autorzy przedstawiają prace w formie ustnej.
 11. Do przedstawienia pracy dopuszczone jest wykorzystanie prezentacji multimedialnej.
 12. Prezentację należy wysłać drogą mailową w formacie *.pptx lub *.pdf, najpóźniej do dnia 06.03.2019 (godz. 23:59) na adres konferencjachirurgii@gmail.com.
 13. Wystąpienia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Komitet Organizacyjny. Harmonogram ten zostanie podany do wiadomości Uczestników drogą mailową oraz opublikowany na stronie internetowej najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Sesji Konkursowej. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie. Informacje o zmianach będą podawane na bieżąco.
 14. Sesja konkursowa odbędzie się dnia 09.03.2019 w sali 1010 Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Sesji Konkursowej, a każdy Uczestnik zostanie wówczas o tym poinformowany drogą mailową.
 15. Czas wygłoszenia case report nie powinien przekraczać 6 minut. Jury może przerwać wystąpienie po upływie wyznaczonego czasu.
 16. Po zakończeniu każdego wystąpienia przewidziane są 3 minuty na dyskusję z członkami Jury.
 17. Językiem obowiązującym podczas prezentacji i dyskusji jest język polski.
 18. Ocenie Jury podlega abstrakt, prezentacja oraz dyskusja. Na podstawie ocen Jurorów wyłonione zostaną miejsca 1-3. Pozostałe miejsca nie będą podawane do wiadomości. Jurorom przysługuje prawo przyznania wyróżnień. Nie ma możliwości wglądu w karty ocen Jurorów. Decyzja Jury Sesji Konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
 19. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie najlepszych prac nastąpi podczas zakończenia Konferencji, wyniki zostaną także opublikowane na stronie internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie pracy na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Komitet Organizacyjny.
 2. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów, które nie zostały ujęte w wyżej wymienionym regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu.